Email Tisk PDF

 

Obchodní podmínky internetového obchodu

1.Prodávající, který uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím na území České republiky na základě těchto prodejních podmínek je Mgr. Helena Grulichová, Vodní 7, Prostějov 796 01, IČO 12308021, DIČ 7151264494.

2.Kupující - spotřebitel po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího, si vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky - objednávkového formuláře.

3.Objednávky - objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý kalendářní rok, a to 24hodin denně. Objednávky zaslané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový formulář obsahující všechny povinně vyplněné údaje (např. telefonní číslo kupujícího). Neúplně vyplněný objednávkový formulář není možné považovat za řádnou objednávku. Není-li možno objednávku přijmout (kupříkladu vzhledem k nesprávně nebo neúplně vyplněnému objednávkovému formuláři), bude prodávající neprodleně telefonicky kontaktovat spotřebitele a pokusí se o co nejrychlejší odstranění překážek.Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či ověřit).

4.Objednávka bude bezprostředně po přijetí potvrzena e-mailem.

5.Zboží je dodáváno prostřednictvím dobírky České pošty nebo prostřednictvím kurýru České dráhy dle jejich aktuálních tarifů a přepravních podmínek. Pokud nelze dle těchto podmínek uskutečnit vyžádaný způsob dopravy, bude kupující neprodleně informován a bude mu nabídnut alternativní způsob dodání zboží.

6.Zboží je možno po dohodě dovézt přímo ke kupujícímu vlastním vozidlem prodávajícího, konkrétní podmínky (např. cena dopravy nebo termín) je nutno sjednat individuálně.

V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím odeslání zboží poštou na dobírku, je doba dodání zboží maximálně deset pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

Poštovní přepravce dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a během státních svátků).

V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

Zboží je dodáváno v běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude kupujícímu - spotřebiteli dodán návod k obsluze, záruční list, pokud to povaha věci - zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem. Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.

Spotřebitel - kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží spotřebitelem - kupujícím, je povinna potvrdit přepravci - přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů.

V případě uskutečnění hromadné objednávky, tj. objednávky - objednávkového formuláře s více druhy zboží či s větším počtem zboží, si prodávající vyhrazuje právo zaslat - dodat zboží po částech, tedy ve více balících.

7.Za objednané zboží - výrobky dodané prodávajícímje kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu - cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky kupujícího-spotřebitele, prodávajícímu.

Kupující - spotřebitel má možnost zaplatit kupní cenu objednaného zboží dobírkou: Platba dobírky při zaslání objednaného zboží poštou na dobírku. Zboží je v tomto případě zaplaceno pracovníkovi přepravní služby při dodávce zboží.

8.Předáním objednaného zboží kupujícímu - spotřebiteli (resp. osobě, která k tomu byla zmocněna spotřebitelem) a převzetím tohoto zboží a zaplacením kupní ceny kupujícím - spotřebitelem (resp. osobou, která k tomuto byla zmocněna spotřebitelem) dochází k uzavření kupní smlouvy o prodeji spotřebitelem objednaného zboží za kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je pak uvedena i v předané faktuře. Vlastnické právo k objednanému zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na kupujícího - spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Pokud byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, pak vlastnické právo ke zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na kupujícího - spotřebitele až předáním a převzetím dodaného zboží.

Kupující musí ve vlastním zájmu při přebírání objednaného zboží zkontrolovat, zda zboží není poškozeno, jakož i úplnost předávaných dokladů (včetně vyplněného data převzetí zboží v záručním listu). Na případné poškození zboží je nutno ihned upozornit přepravce, který je povinen sepsat o tomto poškození škodní protokol. (Nebude-li při předání a převzetí zboží takový protokol sepsán, bude třeba vycházet z toho, že přepravované zboží bylo dodáno nepoškozené.)

9.Prodávajícítímto výslovně poučuje ve smyslu ustanovení § 53 odstavec 7 občanského zákoníku kupujícího - spotřebitele o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. V takovém případě je nutné písemné odstoupení od kupní smlouvy zaslat v této lhůtě na adresu prodávajícího..

V takovém případě je kupující - spotřebitel bez zbytečného odkladu povinen vrátit jemu dodané zboží na adresu prodávajícího, a to pomocí přepravní služby, která zboží dodala zákazníkovi - spotřebiteli. Předpokladem vrácení spotřebitelem zaplacené kupní ceny za objednané zboží přitom je, aby zboží bylo vráceno prodávajícímu úplné a nepoužité, včetně veškerého jeho příslušenství, v úplném, nepoškozeném, neznečištěném a hygienicky nezávadném stavu. Obal zboží musí být rovněž nepoškozený, neznečištěný a v hygienicky nezávadném stavu. U kosmetických výrobků z hygienických důvodů nesmí dojít k porušení či odstranění obalu z výrobku.Kupní cena bude v případě splnění shora uvedeného vrácena kupujícímu-spotřebiteli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení prodávajícímu.

V případě odstoupení kupujícího-spotřebitele od kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

10.Záruční podmínky:

Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí koupeného zboží spotřebitelem.

Reklamace je možno uplatnit na adrese prodávajícího.

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

Záruka se netýká optických změn, které vzniknou běžným používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího. Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení originálu záručního listu a dodacího listu, které kupující obdrží při dodání - převzetí zboží.

Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby - České pošty s.p. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby.

Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží.

11.Shora uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícíma kupujícím - spotřebitelem. Kupující - spotřebitel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující - spotřebitel dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky, objednávkového formuláře.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.


12.Zásady ochrany osovních údajů. (Soulad s GDPR).

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Helena Grulichová, IČO: (12308021), se sídlem (Vodní 7, Prostějov), telefon: (602 789 357), e-mail: ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací. 

  • Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu nezbytně nutnou.

  • Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.

  • Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu.

13.Tyto obchodní podmínky internetového obchodu nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 5. 2018 a jsou platné do jejich odvolání, nahrazení či změny.

 

Vybrali jsme pro vás

Banner
Banner
Banner